Sermons

約翰福音

DateTitleSpeakerPassage
2019-11-03 11-03-2019到耶穌這裏喝何牧師約翰福音7:37-52
2017-10-22 10-22-2017恩典與真理的道何牧師約翰福音1:14-18
2020-05-03 05-03-2020神的羊群的牧人何牧師約翰福音 10:1-21
2018-03-04 03-04-2018以身體為殿何牧師約翰福音 2:12-22
2017-11-12 11-12-2017曠野的人聲何牧師约翰福音1:19-28
2018-04-08 04-08-2018耶稣和尼哥底母知道什麽?何牧師約翰福音2:23-3:10
2022-02-06 02-06-2022道路,真理,生命何牧師約翰福音 14:1-14
2022-06-05 06-05-2022愛的使命何牧師約翰福音 21:15-19
2020-09-06 09-06-2020驢駒上的君王何牧師約翰福音 11:55-12:19
2020-01-19 01-19-2020不要再犯罪了何牧師約翰福音7:53-8:11
2019-08-04 08-04-2019真門徒何牧師約翰福音6:60-71
2019-09-01 09-01-2019基督是誰?何牧師約翰福音7:1-13
2017-09-24 09-24-2017太初的道何牧師约翰福音 1:1-5
2018-01-07 01-07-2018羔羊是配得的何牧師約翰福音 1:29-34
2019-04-07 04-07-2019你們怎能信?何牧師約翰福音5:30-47
2022-02-27 02-27-2022常在基督裡面何牧師約翰福音 15:1-17
2019-05-05 05-05-2019你往哪看?何牧師約翰福音6:1-21
2022-04-24 04-24-2022群眾的審判何牧師約翰福音 19:1-16a
2018-09-23 09-23-2018你們來看!何牧師約翰福音4:27-42
2022-05-01 05-01-2022應驗經上的話何牧師約翰福音 19:28-42
2022-05-15 05-15-2022最初見證復活的人何牧師約翰福音 20:19-31
2020-11-01 11-01-2020眼瞎心硬何牧師約翰福音 12:37-50
2022-03-06 03-06-2022世界的憎恨何牧師約翰福音 16:4-15
2020-10-04 10-04-2020一粒麦子落地里了何牧師約翰福音 12:20-36
2020-12-06 12-06-2020愛勝過背叛和否認何牧師約翰福音13:18-38
2022-03-20 03-20-2022患難之後是喜樂唐斌牧師約翰福音 16:16-33
2020-04-05 04-05-2020真正的看見何牧師約翰福音9:24-41
2020-07-05 07-05-2020信的人必永遠不死何牧师約翰福音 11:1-27
2018-02-11 02-11-2018是酒的時候了何牧師約翰福音2:1-11
2020-02-16 02-16-2020我們的父是亞伯拉罕何牧師約翰福音8:31-59
2020-08-02 08-02-2020使拉撒路復活何牧師約翰福音 11:28-54
2020-11-29 11-29-2020洗腳的主何牧師約翰福音13:1-17
2017-10-08 10-08-2017光來了何牧師約翰福音1:6-13
2019-01-27 01-27-2019當沒人在意的時候何牧師約翰福音5:1-18
2018-06-03 06-03-2018神愛世人何牧師約翰福音 3:11-21
2020-02-02 02-02-2020黑暗和光明何牧師約翰福音8:12-30
2018-07-01 07-01-2018祂是在萬有之上何牧師約翰福音 3:22-36
2019-10-06 10-06-2019辨別與論斷何牧師約翰福音7:14-36
2022-03-27 03-27-2022耶穌的臨別禱告何牧師約翰福音 17:6-19
2020-06-07 06-07-2020一個都不能少何牧師約翰福音10:22-42
2022-02-20 02-20-2022另一位保惠師何牧師約翰福音 14:15-31
2019-06-02 06-02-2019生命的糧何牧師約翰福音6:22-59
2020-03-01 03-01-2020顯出神的作為何牧師約翰福音9:1-23