Sermons

詩篇119篇

DateTitleSpeakerPassage
2018-03-25 03-25-2018潔淨生活的祕訣何牧師詩篇 119:9-16
2019-10-27 10-27-2019應許,希望,與信心何牧師詩篇119:49-56
2020-03-15 03-15-2020受苦的好處何牧師诗篇119:65-72
2020-04-26 04-26-2020奇妙可畏的受造何牧師詩篇119:73-80
2020-01-26 01-26-2020耶和华是我的福分何牧師诗篇119:57-64
2018-02-04 02-04-2018在神話語裏的生活何牧師詩篇119:1-8
2020-05-17 05-17-2020煙薰的皮袋何牧師詩篇119:81-88
2018-06-24 06-24-2018直奔命令之道何牧師詩篇119:25-32
2019-08-18 08-18-2019拯救的應許何牧師詩篇119:41-48
2020-06-21 06-21-2020我是屬我父親的何牧師詩篇 119:89-96
2018-05-06 05-06-2018豐厚的喜樂何牧師詩篇 119:17-24
2018-10-07 10-07-2018比生命更好的愛何牧師詩篇119:41-48
2018-09-02 09-02-2018所應許的生命何牧師詩篇119:33-40